facebook_pixelKarlstads Energi AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Karlstads Energi AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, att äga aktier eller andelar i elproducerande företag, att inom Karlstads kommun - och i geografisk närhet av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås bedriva produktion av och handel med fjärrvärme, att inom Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla samt att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten enligt sådana uppdrag ska bedrivas åt sådan uppdragsgivare'/i uppdragsgivarens ställe och får i förekommande fall utföras utan geografisk begränsning enligt första stycket, under förutsättning att uppdragsgivaren hade haft förutsättningar att själv utföra verksamheten utan sådan begränsning. Ändamålet för bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktligt hållbart omhändertagande av avfall. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande: - Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. - Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlstads Stadshus AB att, till den del de ej motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)811 8061 038 390993 307
Rörelseresultat, EBIT (tkr)43 00981 892110 260
Resultat efter finansnetto (tkr)110 30185 062108 461
Årets resultat (tkr)70 15347 60214 679
Summa tillgångar (tkr)1 842 3761 864 4401 923 256
Antal anställda155153151

Bolagets ägare

Karlstads Energi AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)811 8061 038 390993 307
Rörelseresultat, EBIT (tkr)43 00981 892110 260
Resultat efter finansnetto (tkr)110 30185 062108 461
Årets resultat (tkr)70 15347 60214 679

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)1 442 5101 503 3771 556 248
Omsättningstillgångar (tkr)399 866361 063367 008
Tillgångar (tkr)1 842 3761 864 4401 923 256
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)187 210117 05769 455
Obeskattade reserver (tkr)1 064 6121 129 4521 152 454
Avsättningar (tkr)44 75449 51546 758
Långfristiga skulder (tkr)284 453317 406421 550
Kortfristiga skulder (tkr)261 347251 010233 039
Skulder och eget kapital (tkr)1 842 3761 864 4401 923 256

Löner och utdelningar (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 9671 9261 664
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)76 52670 39769 242
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)34 53231 44329 461
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Antal anställda155153151
Omsättning per anställd (tkr)5 2376 7876 578
Personalkostnader per anställd (tkr)729678665
Vinstmarginal5.3%7.9%11.1%
Soliditet51.8%49.9%46.8%
Kassalikviditet131.5%120.7%136.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av.Kornfeld, Erik Valter.i förening med en av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

62 år

Karta och andra adresser

Hedvägen 20, 654 60 Karlstad

Karta och andra adresser

Hedvägen 20, 654 60 Karlstad

Karlstads Energi AB har verksamhet på Hedvägen 20, Karlstad. 

Karlstads Energi AB har 4 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Karlstadskontoret är Karlstads Energi AB i Karlstad.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, att äga aktier eller andelar i elproducerande företag, att inom Karlstads kommun - och i geografisk närhet av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås bedriva produktion av och handel med fjärrvärme, att inom Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla samt att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten enligt sådana uppdrag ska bedrivas åt sådan uppdragsgivare'/i uppdragsgivarens ställe och får i förekommande fall utföras utan geografisk begränsning enligt första stycket, under förutsättning att uppdragsgivaren hade haft förutsättningar att själv utföra verksamheten utan sådan begränsning. Ändamålet för bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktligt hållbart omhändertagande av avfall. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande: - Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. - Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlstads Stadshus AB att, till den del de ej motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

  • 35300 - Försörjning av värme och kyla
  • 35140 - Handel med elektricitet
  • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall
  • 35110 - Generering av elektricitet