Tjänsten är endast avsedd för privat bruk. De uppgifter som levereras om kvarteret får inte dupliceras, vidareförsäljas, överlåtas, publiceras eller offentliggöras. Inga personuppgifter kommer att föras vidare till tredje part för något annat ändamål än att leverera tjänsten och ombesörja betalning. Användaren ansvarar helt och hållet på egen hand för beslut som fattas baserat på den information som levereras från tjänsten.