facebook_pixelTilläggsvillkor | hitta.se
Hitta.se

Tilläggsvillkor

Dessa tilläggsvillkor gäller från och med april 2013 och ersätter alla tidigare tilläggsvillkor för avtal mellan kund och Hittapunktse AB, org. nr. 556663-0348(“Hitta.se”) om köp och leverans av Hitta.ses specialprodukter Hemsidor, Mobila hemsidor och Facebooksidor.

1. Inledande bestämmelser

Dessa särskilda avtalsvillkor (“Tilläggsvillkoren”) gäller som tillägg till Hitta.ses allmänna villkor (“Villkoren”) för avtal (“Avtalet”) mellan Hitta.se och kund om köp och leverans av specialprodukterna Hemsidor, Mobilahemsidor och Facebooksidor (“Produkt/er/na”). Vid motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde. Genom att ingå Avtal om Produkt accepterar kund att Hitta.ses leverans därav är beroende av att kund följer regler och krav som vid var tid uppställs för nyttjande av relevant hemsida, mobila hemsida, domän och/eller Facebook.

2. Tillägg, ändringar och uppgraderingar

Hitta.se har rätt att när som helst (i) ändra eller göra tillägg till Tilläggsvillkoren samt (ii) ändra pris för Produkt om prisändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa samarbetspartners eller underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft med omedelbar verkan efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på www.hitta.se eller genom meddelande (via post/e-post) till kund. Övriga tillägg till och ändringar av Avtalet ska för sin giltighet vara skriftliga och under¬tecknade av båda parter. I möjlig mån kan kund välja att uppgradera version av Produkt med minst 5 arbetsdagars meddelande därom till Hitta.se. Hitta.se äger rätt att tilläggsfakturera eventuell ökad prissättning för Produkt till följd av uppgraderingen. Det är inte möjligt att nedgradera version av Produkt. Kund äger ej rätt till prisreduktion för det fall kund väljer avsluta någon del av Produkt och samma avgift utgår således även om kund väljer att inte utnyttja hela produktinnehållet.

3. Leverans och domän

Produkt beställs på sätt som Hitta.se anvisar och Hitta.se ska leverera Produkterna på det sätt och i den omfatt¬ning som specificerats i Avtalet. Med leverans avses den åtgärd genom vilken Produkt blir tillgänglig för tredje man. Hitta.se har rätt att anlita samarbetspartners och underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet och Hitta.ses leverans av Produkt förutsätter att kund följer de instruktioner och tidsramar som vid var tid uppställs av Hitta.ses samarbetspartners och underleverantörer. Hitta.se lämnar inga garantier avseende omfattningen av besök eller annat resultat avseende leverans av Produkt. Hitta.se lämnar ingen garanti för att Produkt alltid kommer att vara tillgängligt utan kund är införstådd med att Produkt, helt eller delvis, kan vara otillgänglig till följd av bland annat (a) avbrott i den allmänna Internettrafiken, (b) tekniskt underhåll eller (c) händelse som faller utanför Hitta.ses kontroll eller motsvarande förhållande för dess samarbetspartners/underleverantörer. Domännamn registreras på kund. Hitta.se är endast tillhandahållare av sådan tjänst i samband med beställd Produkt och har inget ansvar i samband med domännamnsregistreringen utan det åligger kund att kontrollera att den beställning som görs och samtlig information som tillhandahålls Hitta.se för genomförande av domännamnsregistrering och leverans av produkt är korrekta. Kund äger inte rätt att reklamera domännamn som beställs för Produkt och detta gäller även domän som p g a kunds beställning registrerats med felaktig stavning eller liknande. Det åligger Kund att kontrollera att registrerad domän registrerats korrekt och snarast kontakta Hitta.se om så inte är fallet. Om ett domännamn ifråga redan är registrerat som domännamn kan Hitta.se inte genomföra registrering och Hitta.se är befriad från ansvar i det fall annan har registrerat det av kund beställda domännamnet innan registreringsprocessen till följd av beställd Produkt är genomförd, eller om uppdraget visar sig vara omöjligt att genomföra på grund av andra hinder. Kund garanterar att beställd domän inte strider mot lag eller gör intrång i annans rättigheter. Hitta.se förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka till genomförande av beställda domännamnsregistreringar.

4. Betalnings- och faktureringsvillkor etc.

Såtillvida annat inte överenskommits sker fakturering kvartalsvis i förskott. Väljer kund pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 60 kr (exkl. moms) per faktura. Väljer kund e-faktura utgår ingen faktureringsavgift.

5. Avtalstid och uppsägning

Såtillvida inte annat överenskommits i Avtalet gäller avtal om leverans av Produkt tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Oaktat ovanstående äger Hitta.se rätt att säga upp Avtalet med 20 dagars uppsägningstid oavsett skäl varvid kund ska vara berättigad till återbetalning av den del av erlagd avgift som motsvarar utebliven avtalad leverans. Vid uppsägning av Avtalet kommer Hitta.se avsluta leverans av Produkt och i samband därmed avsluta leverans av relevant hemsida och mobila hemsida men det åligger Kund att tillse att relevant Facebooksida avslutas samt i nödvändig utsträckning bistå Hitta.se i samband med avslutande av relevant hemsida och mobila hemsida.

Villkor för hitta.ses kunder

Här finner du hitta.ses allmänna villkor  och tilläggsvillkor. Dessa villkor gäller för avtal mellan hitta.se och kunder som köper någon av de produkter och tjänster som tillhandhålls av hitta.se.

De allmänna villkoren gäller för avtal mellan hitta.se och kund om köp och leverans av produkter och tjänster som tillhandahålls av hitta.se såtillvida inte annat överenskommits i avtalet. För somliga tilläggsprodukter gäller även, i tillägg till de allmänna villkoren, särskilda avtalsvillkor. Tilläggsvillkor finns för produkterna DisplaySponsrade LänkarHemsida, Mobilsida och Facebooksida