facebook_pixel
hitta.se

Allmänna villkor

1. Inledande bestämmelser

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller mellan Hitta.se och kund (”Kund”) (tillsammans ”Parterna”, individuellt ”Part”) för produkter och tjänster som Hitta.se tillhandahåller Kund, såtillvida inte annat har överenskommits skriftligen mellan Parterna. I tillägg till de Allmänna Villkoren gäller särskilda avtalsvillkor för vissa specifika produkter och tjänster som Hitta.se i vissa fall tillhandahåller Kund (“Särskilda Villkor”). Avtalet mellan Hitta.se och Kund utgörs av de Allmänna Villkoren, tillämpliga Särskilda Villkor samt, i tillämpliga fall, order och orderbekräftelse (”Avtalet”). Vid motstridighet mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren, ska de Särskilda Villkoren äga företräde. Vid motstridighet mellan de Allmänna Villkoren eller de Särskilda Villkoren och sådana andra dokument som är en del av Avtalet, ska de Allmänna Villkoren eller de Särskilda Villkoren äga företräde. Respektive produkt och tjänst som Hitta.se vid var tid tillhandahåller specificeras närmare i tillämpliga Särskilda Villkor. Vissa av de produkter och tjänster som Hitta.se erbjuder tillhandahålls Kund på ersättningsfri basis. I det fall bestämmelser i dessa Allmänna Villkor endast avser produkter och tjänster som tillhandahålls Kund mot ersättning, anges detta specifikt.

2. Ingående av avtal

Såvida inte Parterna har kommit överens om något annat, ska Avtalet anses ingånget vid det tidigare av (i) då Avtalet skriftligen (inklusive genom digital signering) undertecknats av Parterna, eller (ii) då Kund via webb-formulär gjort sin beställning av produkt eller tjänst och beställningen muntligen, skriftligen (inklusive per e-post) eller via webbtjänst accepterats av Hitta.se. Avtalet ska dokumenteras skriftligen om Hitta.se begär det. Den företrädare för Kund som genomför beställning av produkt eller tjänst enligt ovan garanterar härigenom att denne har erforderlig behörighet och befogenhet att ingå Avtalet med bindande verkan för Kunds räkning. På Hitta.ses begäran ska sådan företrädare tillhandahålla dokumentation som styrker sådan behörighet och befogenhet. För det fall Hitta.se ingår Avtal med Kund via tredje part garanterar sådan tredje part härigenom att denne ingår Avtal med Hitta.se i eget namn för Kunds räkning eller annars har erforderlig fullmakt att ingå avtal för Kunds räkning. På Hitta.ses begäran ska sådan tredje part tillhandahålla dokumentation som styrker sådan tredje parts behörighet och befogenhet att företräda Kund. Tredje part ansvarar för Kunds åtaganden enligt Avtalet såsom för egen skuld. Trots att företrädare för Kund eller tredje part som genomför beställning av produkt eller tjänst för Kunds räkning lämnar garanti om erforderlig behörighet och befogenhet att ingå avtal för Kunds räkning enligt punkt 2.2 och punkt 2.3 ovan, kommer Hitta.se alltjämt att skicka meddelande innehållande information om beställningen till angiven Kunds registrerade adress. I det fall Hitta.se inom fem (5) dagar från det att meddelandet kommit angiven Kund tillhanda mottar invändning av angiven Kund om avsaknad av sådan behörighet och/eller befogenhet äger Hitta.se rätt att med omedelbar verkan upphäva tillgång till produkten eller tjänsten för angiven Kund samt förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder gentemot sådan tredje part som genomfört beställningen.

3. Avtalstid och förtida upphörande

Om annat inte skriftligen framgår av Avtalet gäller Avtalet i tolv (12) månader från det datum då Avtalet ingicks enligt punkt 2.1 ovan. Därefter förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader om inte någon av Parterna skriftligen säger upp avtalet senast en (1) månad före utgången av respektive avtalsperiod. Vardera Part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet. Därutöver äger Hitta.se rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om betalande Kund försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, upptar ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd eller det finns befogad anledning anta att betalande Kund kan komma på obestånd. För det fall Kund ingått flera avtal avseende olika produkter och/eller tjänster, ska uppsägning av ett sådant avtal inte påverka övriga avtal.

4. Underleverantörer

Hitta.se äger rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

5. Leverans och utförande

Hitta.se ska leverera produkterna och utföra tjänsterna i enlighet med vad som specificerats i Avtalet. Leverans och utförande förutsätter att Kund följer de instruktioner och tidsramar som Hitta.se och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer uppställer. Utöver vad som uttryckligen följer av Avtalet lämnar Hitta.se inga garantier avseende produkt eller tjänst, inklusive (utan begränsning) för ett visst resultat eller viss produkts eller tjänsts lämplighet för Kund.

6. Kunds kontrollskyldighet

För det fall Hitta.se bekräftar omfattningen av Avtalet genom att tillställa Kund en bekräftelse via post och/eller e-post, ska Kund snarast kontrollera att denna är korrekt och senast inom tre (3) arbetsdagar från när Kund mottog bekräftelsen framställa samtliga eventuella invändningar till Hitta.se. Kund ansvarar ensamt för samtliga fel och brister i produkt eller tjänst som upptäckts, eller borde ha upptäckts, vid Kunds kontroll och som inte meddelats Hitta.se enligt denna punkt.

7. Pris och betalningsvillkor för betalande Kund

Priser för de produkter och tjänster Hitta.se tillhandahåller framgår av Hitta.ses vid var tid gällande prisuppgifter och specificeras i Avtalet. Betalning kan ske digitalt via internet och via de betalningslösningar som Hitta.se från tid till annan erbjuder, såsom autogiro, eller genom utställande av faktura. Betalning ska, såvida inte annat följer av Avtalet, erläggas årsvis i förskott. Vid utställande av faktura ska betalning vara Hitta.se tillhanda senast trettio (30) dagar netto efter fakturadatum. Om Kund är i dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Kund är dessutom skyldig att, i förekommande fall, utge ersättning för vid var tid gällande administrationsavgift, faktureringsavgift, skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Hitta.se äger rätt att helt eller delvis underlåta att leverera produkt eller utföra tjänst under den tid dröjsmålet består samt kräva betalning av samtliga utestående fordringar.

8. Kreditbedömning av betalande Kund

Hitta.se får för kreditbedömning inhämta uppgifter om betalande Kund. Efter bedömning av betalande Kunds kreditvärdighet kan Hitta.se besluta om förändrade betalnings- och faktureringsvillkor. Sådana ändringar meddelas och träder ikraft i enlighet med punkt 9.1 nedan.

9. Ändringar av avtalet

Hitta.se äger rätt att ändra Avtalet. Vid materiella ändringar av Avtalet träder sådana ändringar i kraft femton (15) dagar efter det att Kund meddelats härom. För det fall sådan ändring är till väsentlig nackdel för Kund, äger Kund rätt att, senast dagen för ikraftträdandet av ändringen, säga upp Avtalet med en uppsägningstid om trettio (30) dagar. Om Hitta.se begär det ska ändringar av detta Avtal göras skriftligen genom dokument som undertecknats av båda Parterna.

10. Immateriella rättigheter

Äganderätten till de immateriella rättigheter som tillhör vardera Part vid Avtalets ingående förändras inte med anledning av Avtalet. Om inte annat framgår av de Särskilda Villkoren tillkommer rättigheter till sådant material som framställs eller levereras av Hitta.se (inklusive samarbetspartners och underleverantörer) med anledning av Avtalet (“Resultat”) Hitta.se. Kund får inte utan Hitta.ses på förhand inhämtade skriftliga medgivande använda Resultat i annat sammanhang eller för annat syfte än Avtalets fullgörande eller utnyttjande av de rättigheter som tillkommer Kund i enlighet med Avtalet. Genom tillhandahållande av Material (definierat enligt punkt 10.4 nedan) till Hitta.se, beviljar Kund Hitta.se samt dess samarbetspartners och underleverantörer en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis använda Material för de ändamål som anges i Avtalet. Kund efterger alla krav på ersättning för Hitta.ses användning av Material. Kund ansvarar för och garanterar att (i) samtliga uppgifter, utformning och innehåll och länkad information som denne tillhandahåller Hitta.se eller hänvisar Hitta.se till inom ramen för Avtalet (“Material”) inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som Kund inte har fått tillstånd att tillgängliggöra, (ii) Kund innehar samtliga tillstånd och rättigheter som erfordras för användning av Material, (iii) Material inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut eller innebär intrång i annans rättighet, och att (iv) Material överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller stötande eller förargande material. Kund ska hålla Hitta.se och dess underleverantörer samt dess samarbetspartners skadelösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i eller användningen av Material.

11. Rätt att underlåta att leverera produkt eller utföra tjänst

Hitta.se förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera Material, och därmed att underlåta att leverera produkt eller utföra tjänst, vars innehåll enligt Hitta.ses bedömning (i) bryter mot Avtalet, (ii) kan strida mot lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, (ii) kan leda till rättsliga åtgärder mot Hitta.se eller någon av dess representanter, eller (iii) på annat sätt är olämpligt, stötande eller förargande. För det fall Hitta.se väljer att inte leverera produkt eller utföra tjänst i enlighet med punkt 11.1 ovan äger respektive Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om Hitta.se väljer att inte leverera produkt eller utföra tjänst i enlighet med punkt 11.1 ovan är Kund inte berättigad att göra gällande påföljd eller rikta några anspråk mot Hitta.se till följd av sådan vägrad leverans eller Avtalets upphörande. Kund är medvetet om att Hitta.se löpande övervakar Material i syfte att säkerställa detta i förhållande till vad som framgår av avsnitt 10 ovan. Av samma anledning kan Hitta.se komma att moderera Material.

12. Utveckling och förändring av produkter och tjänster

Hitta.se förbehåller sig rätten att, utan förgående meddelande till Kund, utveckla och förändra produkter och tjänster tillhandahållna av Hitta.se, inklusive (utan begränsning) att göra förbättringar, tillägg, ändringar eller korrigera brister avseende format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion. Hitta.se förbehåller sig också rätten att ändra form för leverans och utförande av produkter och tjänster. I det fall sådan utveckling leder till en förändring av produkt eller tjänst som är till väsentlig nackdel för Kund, äger Kund rätt att inom skälig tid, dock inom fem (5) arbetsdagar från när Kund fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om förändringen, säga upp Avtalet till upphörande om trettio (30) dagar från den tidpunkt Kund lämnar meddelande om sådan uppsägning.

13. Kunds Skadeståndsansvar

Kund ska ersätta all skada som förorsakas Hitta.se, inklusive (utan begränsning) skäligt ombudsarvode, rättegångskostnader, viten samt varje annan ersättning som Hitta.se får utge till följd av att Kund inte iakttagit Avtalet, eller agerat vårdslöst på annat sätt. Hitta.se ska snarast möjligast underrätta Kund om krav eller anspråk som riktas mot Hitta.se avseende av Kund beställd produkt eller tjänst.

14. Fel, reklamation och ansvarsbegränsning

Med fel avses att produkt eller tjänst eller leverans av produkt eller tjänst avviker från Avtalet. Kund ska, snarast möjligast efter det att Kund upptäckt eller borde ha upptäckt felet, skriftligen lämna Hitta.se meddelande om felet (reklamation). Initiala fel vid tidpunkten för leverans eller utförande av relevant produkt eller tjänst ska reklameras inom trettio (30) dagar efter Avtalets ingående, och fel som uppkommer senare än trettio (30) dagar efter Avtalets ingående ska reklameras senast trettio (30) dagar från felets uppkomst. Sker inte reklamation på föreskrivet sätt förlorar Kund rätt att göra gällande påföljder för felet. Fel ska i första hand åtgärdas genom avhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad och olägenhet för Hitta.se. Om avhjälpande inte kan ske har Kund rätt till skadestånd eller, vad gäller betalande Kund, skäligt prisavdrag i enlighet med detta avsnitt. Prisavdrag för fel är begränsat till det belopp som motsvarar vad betalande Kund har erlagt till Hitta.se under Avtalet de senaste tre (3) månaderna från felets uppkomst. Hitta.se ansvarar inte för fel som beror på Kund, innehåll i Material eller något förhållande som Kund ansvarar för samt för fel som inte reklamerats inom ovan angivna frister eller som borde ha upptäckts vid Kunds kontroll enligt punkt 6.1 ovan. Hitta.ses ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen framgår av Avtalet och förutsätter att Hitta.se agerat vårdslöst. Vad avser betalande Kund, ansvarar Hitta.se endast för direkt skada motsvarande av Hitta.se mottagen betalning under Avtalet de senaste tre (3) månaderna från skadans uppkomst. Hitta.se ansvarar inte för indirekt skada såsom utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Kund kan visa att Hitta.se har agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt.

15. Force majeure

Om Hitta.ses fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet helt eller delvis väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Hitta.se inte kunnat råda över och vars följder Hitta.se inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom avbrott eller störning i data- och telekommunikationstjänster, lagstiftningsåtgärd eller myndighets påbud, exportrestriktioner, krigshändelser (överhängande eller pågående) eller terroristaktioner, strejk (såväl enligt avtal som vild strejk), blockad, upplopp, civil olydnad, sabotage, vandalism (t.ex. datavirus och hacking), naturkatastrofer, eldsvåda, blixtnedslag eller andra omständigheter utanför Hitta.ses eller dess underleverantörs/samarbetspartners kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Hitta.ses fullgörande av Avtalet till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader av befrielsegrund enligt detta avsnitt, äger Kund rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. I det fall Hitta.se önskar åberopa befrielsegrund enligt detta avsnitt ska Hitta.se utan oskäligt dröjsmål lämna Kund skriftligt meddelande härom.

16. Behandling av personuppgifter

Parterna ska behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Inom ramen för detta Avtal kan Hitta.se och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer komma att erhålla personuppgifter om Kund, dess företrädare, anställda samt personuppgifter inkluderat i Material, m.m. Hitta.se behandlar sådana personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detaljerad information om hur Hitta.se behandlar Kunds personuppgifter framgår av Hitta.ses vid var tid gällande ”Privacy Policy” som finns tillgänglig på hitta.se/din-integritet. Kund är införstådd i, och bekräftar härmed, att denne är personuppgiftsansvarig för överföringen av personuppgifter till Hitta.se inom ramen för Avtalet, och ansvarar således ensamt för att säkerställa att sådan överföring kan ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679).

17. Meddelanden

Kund ska i samband med Avtalets ingående uppge namn på kontaktperson, registrerad postadress och e-postadress till vilken Kund önskar att Hitta.se från tid till annan ska sända bekräftelse och andra meddelanden, samt faktura vad gäller betalande Kund. Uppsägning av detta Avtal ska ske via webbtjänst eller via e-post till kundservice@hitta.se. Övriga meddelanden till Hitta.se ska ske genom brev, e-post eller bud, till Hitta.ses angivna kontaktuppgifter eller via webbtjänst. Meddelande under Avtalet ska vara skriftlig och på svenska, såvida inget annat språk överenskommits, och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid avsändandet om det sändes med e-post eller via webbtjänst, förutsatt att mottagandet behörigen bekräftats, (ii) vid överlämnandet om det levererats med bud, eller (iii) två (2) arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om det skickades med brev. Kund är skyldig att utan dröjsmål meddela Hitta.se om förändringar i Kunds kontaktuppgifter.

18. Övrigt

Ingen av Parterna till detta Avtal äger rätt att överlåta eller försöka överlåta eller på annat sätt överföra någon rättighet eller skyldighet enligt detta Avtal utan den andra Partens på förhand inhämtade skriftliga medgivande, med undantag för att Hitta.se äger rätt att överlåta detta Avtal till bolag inom samma koncern. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal, eller del därav, anses ogiltig skall detta inte påverka tillämpningen av Avtalets övriga bestämmelser. Parterna är överens om att köplagen (1990:931) inte ska tillämpas på Avtalet. Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och Avtalet ersätter samtliga skriftliga eller muntliga överenskommelser, åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

19. Tillämplig lag och tvist

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, utan tillämpning av dess lagvalsregler. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras vid Stockholms tingsrätt som första instans.

Om du tecknade ditt avtal före den
1 mars 2022 så omfattas du av de äldre villkoren (Jan 2013 - Mars 2021).