hitta.se

Display

1. Inledande bestämmelser

Dessa särskilda avtalsvillkor (“Tilläggsvillkoren”) gäller som tillägg till Hitta.ses allmänna villkor (“Villkoren”) för avtal (“Avtalet”) mellan Hitta.se och kund om köp och leverans av annons på www.hitta.se, Hitta.ses mobila plattform och/eller Hitta.ses app (“Produkt/er/na”). Vid motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde.

2. Materialinlämning

Annonsmaterialet ska skickas senast senast 3 arbetsdagar före införandedatum enligt instruktion på orderbekräftelsen. Specialannonser levereras enligt överenskommelse. Byte av annons meddelas ovanstående via mejl minst 2 arbetsdagar i förväg. Vänligen inkludera följande obligatoriska uppgifter vid inlämning av annonsmaterial: • Kund/Annonsör • Bokad placering • Annonsperiod • URL dit annonsen ska länkas • Ordernummer • Kontaktperson (inkl. kontaktuppgifter)

3. Statistik och uppföljning

Hitta.se levererar följande statistik i samband med annonsering på våra sajter: • Antal exponeringar (impressions) • Antal gånger annonsen klickats på (länkningar/click through) • Antal gånger annonsen klickats på i förhållande till antalet exponeringar uttryckt i procent. Som statistikunderlag använder Hitta.se EmediateAd. Vid information om leverans gäller EmediateAd som referens.

4. Avbokning

Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar innan kampanjstart förbehåller sig Hitta.se rätten att debitera 50 % av totalbeloppet. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar innan kampanjstart förbehåller sig Hitta.se rätten att debiteras 100 % av totalbeloppet. Vid uteblivet material, dvs om annonsmaterial kommer Hitta.se tillhanda först efter respektive annonsperiods början debiteras 100 % av totalbeloppet.

5. Fakturafrågor

Eventuella invändningar mot fakturor accepteras ej senare än 10 arbetsdagar efter fakturadatum.

Bilaga till avtal avseende annonsering

Denna bilaga utgör en del av Avtalet. Vid eventuella motstridigheter mellan uppgifter i Avtalet inklusive allmänna villkor, bokningsvillkor etc. och denna bilaga ska vad som anges i denna bilaga äga företräde.

Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser

Vem som omfattas

Den som inför annons på webbplats som kontrolleras av bolag i Schibsted-koncernen, dvs av bolag som helt eller delvis ägs av Schibsted Sverige AB eller något av dess dotterbolag, eller av Blocket AB eller BytBilNordicAB (nedan “Schibsteds Sajter”), förbinder sig att följa Schibsteds vid var tid gällande villkor för sådan annonsering. Dessa villkor framgår nedan och gäller såväl annonsörer som mediabyråer och annan som för egen eller annans räkning inför sådan annons (nedan gemensamt “Annonsör/Annonsörer”). Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att tillse att underleverantören informeras om och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och underlåtenhet så som för sitt eget.

Uppdaterade villkor

Schibsted förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Vid större förändringar förbinder sig Schibsted att särskilt informera Annonsören om dessa.

Förbud mot insamling av data

Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syftegenom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Undantag från förbud av datainsamling görs enbart gällande tredje parts åtagande mot annonsör kring insamling av anonym data, vilket är tillåtet i syfte att rapportera och följa upp annonsörens antal visningar, räckvidd och konvertering.

Förbud mot överföring av data

Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB delas med tredje part genom att exempelvis, men inte uteslutande, överföras till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra system för att på något sätt värdeöka eller kapitalisera på denna data.

Förbud mot hantering av personuppgifter

Data som innehåller personuppgifter enligt definition i Personuppgiftslag (1998:204) (“PUL”) avseende användare av Schibsteds Sajter får inte behandlas utan den behandlades uttryckliga samtycke. Med behandling och samtycke avses i detta sammanhang definition enligt PUL och Datainspektionens föreskrifter. Detta innebär bland annat, men inte uteslutande, ett förbud mot att associera cookies eller andra spårningsmetoder med personuppgifter.

Sanktion vid överträdelse

Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal mellan Annonsör och bolag i Schibsted-koncernen. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Schibsted rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador.

Denna villkorstext är upprättad 2012-12-13

Om du tecknade ditt avtal före den
1 mars 2022 så omfattas du av de äldre villkoren (Jan 2013 - Mars 2021).