hitta.se

Sponsrade Länkar

1. Inledande bestämmelser

Dessa särskilda avtalsvillkor (“Tilläggsvillkoren”) gäller som tillägg till Hitta.ses allmänna villkor (“Villkoren”) för avtal (“Avtalet”) mellan Hitta.ses och kund om köp och leverans av specialprodukten Sponsrade länkar (“Produkt/en”). Vid motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde. Genom att ingå Avtal om Produkt accepterar kund att Hitta.ses leverans därav är beroende av att Hitta.se följer de villkor, regler och krav som vid var tid uppställs av samarbetspartners, underleverantörer och annan tredje person (inkl. de söktjänster, såsom Google, Yahoo och MSN Bing, som Hitta.se vid var tid arbetar med).

2. Leverans och domän

Produkt beställs på sätt som Hitta.se anvisar och Hitta.se ska leverera Produkten på det sätt och i den omfattning som specificerats i Avtalet. Med leverans avses den åtgärd genom vilken Produkt blir tillgänglig för tredje man. Hitta.se har rätt att anlita samarbetspartners och underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet och Hitta.ses leverans av Produkt förutsätter att kund följer de instruktioner och tidsramar som vid var tid uppställs av Hitta.se. Kunden ska kontrollera och godkänna det material (bestående av en lista med sökord och annonstexter) som mottas från Hitta.se för att leverans av Produkten ska kunna påbörjas. För det fall kunden inte skriftligen anmält ändringar i sådant material inom 2 arbetsdagar från när Hitta.se skickade materialet anses kunden ha godkänt materialet. Efter att leverans av Produkten påbörjats kommer materialets innehåll löpande förändras i syfte att optimera antal klick och kunden godkänner att Hitta.se genomför sådana förändringar från tid till annan. Kunden godkänner att Hitta.se (och dess samarbetspartners/underleverantör) får använda den eller de webbadresser (URL) dit kund vill få trafik levererad (“Mål-URL”) på sådant sätt som krävs för leverera Produkten. Kunden åtar sig att kontakta Hitta.se när förändringar på kundens webbplats genomförs som påverkar länkningar och trafik, t.ex. vid förändring av adress till Mål-URL. För det fall kunden ej kontaktar Hitta.se senast 2 arbetsdagar innan förändringarna sker är Hitta.se berättigad att ta betalt från kund även för den trafik som genererats till felaktig webbplats och kund är införstådd med att sådan felaktigt länkad annons kan komma att tas bort tillfälligt eller permanent. Samtliga mått och antal i förhållande till klickpris utgör endast målsättningar och klickpriset förändras från tid till annan. Hitta.se lämnar inga garantier avseende volym, antal klick, klickpris, optimering, omfattningen av besök eller annat resultat avseende leverans av Produkt. Då volymen är beroende av att besökare väljer att klicka på länken till kundens webbplats har Hitta.se ingen möjlighet att påverka utfallet. Vidare lämnar Hitta.se ingen garanti för att Produkt alltid kommer att vara tillgänglig utan kund är införstådd med att Produkt, helt eller delvis, kan vara otillgänglig till följd av bland annat (a) avbrott i den allmänna Internettrafiken, (b) tekniskt underhåll, (c) söktjänsterna eller annan tredje persons handlande eller underlåtelse som omöjliggör eller begränsar leverans av Produkten eller (d) händelse som faller utanför Hitta.ses kontroll eller motsvarande förhållande för dess samarbetspartners/underleverantörer. Kunden är medveten om att söktjänster, oavsett tidpunkt, kan förändra hur söktjänsten värderar webbplatser, exkludera webbplatser från sina länksamlingar och/eller sökindex, ändra sin policy samt att det är omfattande konkurrens avseende vissa ord och sökfraser. Således är det inte möjligt att garantera en specifik placering hos en söktjänst. Kunden garanterar att försäljning av kundens tjänster och produkter sker i enlighet med gällande rätt i den region där tjänsterna marknadsförs.

3. Statistik och uppföljning

För att fastställa antalet klick som ligger till grund för fakturor genereras data från den statistik och rapportering som Hitta.se inhämtar från söktjänsterna. Hitta.ses rapportering till kund ska ske månatligen.

4. Tillägg, ändringar och uppgraderingar

I möjlig mån samt endast om och i den utsträckning som framgår av Avtalet kan kund med minst 5 arbetsdagars meddelande därom till Hitta.se välja att ändra eller uppgradera version av Produkt. Hitta.se äger rätt att tilläggsfakturera eventuell ökad prissättning för Produkt till följd av ändring eller uppgraderingen. Det är inte möjligt att nedgradera version av Produkt. Kund äger ej rätt till prisreduktion för det fall kund väljer att avsluta någon del av Produkt och samma avgift utgår således även om kund väljer att inte utnyttja hela produktinnehållet. Hitta.se har rätt att när som helst (i) ändra eller göra tillägg till Tilläggsvillkoren samt (ii) ändra pris för Produkt om prisändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa samarbetspartners eller underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft med omedelbar verkan efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på www.hitta.se eller genom meddelande (via post/e-post) till kund. Övriga tillägg till och ändringar av Avtalet ska för sin giltighet vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Kunden är medveten om att Hitta.se förbehåller sig rätten att ändra utformning eller genomförande av hela eller delar av Produkten (inkl. ändra underliggande sökord till avtalad kategori i syfte att försöka optimera antal klick) såvida det kan ske utan funktionsmässig olägenhet för kunden och syftet med kundens köp av Produkten kan genomföras enligt Avtalet.

5. Betalnings- och faktureringsvillkor etc.

Såtillvida annat inte överenskommits sker fakturering avseende överenskommen initial bindningstid kvartalsvis i förskott och därefter månatligen i förskott. Vid pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 60 kr (exkl. moms) per faktura.

6. Avtalstid och uppsägning

Såtillvida inte annat överenskommits i Avtalet är avtalstiden 3 månader från startdatum med uppsägning minst 1 månad före avtalstidens utgång. Sker ej sådan uppsägning gäller Avtalet därefter tillsvidare med 1 månads uppsägning. För det fall kunden väljer att säga upp Avtalet kommer Hitta.se avpositionera de länkar som byggts upp för kunden vid avtalets utgång. Oaktat ovanstående äger Hitta.se rätt att säga upp Avtalet med 20 dagars uppsägningstid oavsett skäl varvid kund ska vara berättigad till återbetalning av den del av erlagd avgift som motsvarar utebliven avtalad leverans. Under uppsägningstiden har kund inte möjlighet att förändra angivna söktermer eller motsvarande parametrar för leverans av Produkten.

Om du tecknade ditt avtal före den
1 mars 2022 så omfattas du av de äldre villkoren (Jan 2013 - Mars 2021).